AKYURT KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
 
1-
 
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
 
1-Matbu Dilekçe,
2-Kira kontratı,
3-Tapu Belgesi.  
15 Gün
2-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 
 
 
 
 
15 Gün
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
 
3-
Tüketici Sorunları Başvurusu
 
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
 
3 Ay
4-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
 
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7-Bağlı olduğu odaya ait sicil belgesi,
 
15 Gün
5-
“Apostil” tasdik şerhi
 
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Akyurt Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
 
10 Dakika
6-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
1-Dilekçe.
 
30 Gün
7-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
 
15 Gün
8-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
 
-Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
2-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
 
15 Gün
9-
Adli Sicil Belgesi
 
1-Sözlü beyan.
 
5 Dakika
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri       : Akyurt Kaymakamlığı                                                        İkinci Müracaat Yeri  : Akyurt Kaymakamlığı
İsim                             : Sedat UYAR                                                                       İsim                             : Osman ALTIN
Unvan                         : İlçe Yazı İşleri Müdürü                                                      Unvan                         : Akyurt Kaymakamı
Adres                          : Hükümet Konağı 06750 Akyurt/ANKARA                      Adres                          : Hükümet Konağı 06750 Akyurt/ANKARA
Tel                               : 312-8441435/36                                                                  Tel                               : 312-8441435/36
Faks                            : 312-8441111                                                                        Faks                            : 312-8441111
E-Posta                       : akyurt@icisleri.gov.tr                                                          E-Posta                       : akyurt@icisleri.gov.tr